ความเห็น 3035256

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) (1-30)

เขียนเมื่อ 

* ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อปฏิรูปการศึกษาไปสู่นักเรียนและเยาวชน ให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ การรู้จักคิดวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดพหุปัญญา นำพาความเป็นพลเมืองดีมีความสามารถของประเทศต่อไป...

* ฝากบันทึกสองเรื่องไว้ที่นี่ด้วยค่ะ..กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา(๑)และ(๒)

1.https://www.gotoknow.org/posts/578854

2.https://www.gotoknow.org/posts/578898