ความเห็น 3029954

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

เคยมีประสลการณ์การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ ต้องใช้ความพยายามในระดับหนึ่ง ต้องใช้เวลาอยู่กับบทความวิจัยนั้นๆ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยต้องรู้ข้อมูลงานวิจัยของตนเองเป็นอย่างดี เพราะเมื่อส่งไปแล้วอาจได้ปรับแก้ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอถือว่าเป็นเรื่องปกติ การส่งบทความตีพิมพ์ไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายเราในการมุ่งก้าวสู่การเป็นนักวิชาการมากขึ้นครับ และถ้าจะใหดีการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ควรส่งตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดกลุ่มของวารสารได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html