ความเห็น 2998525

​หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (สัตวแพทยศาสตร์) : นาสีนวนกับสุขภาพโคเนื้อและภารกิจ ๔ In ๑

เขียนเมื่อ 

มีการลงชุมชนที่ครบบริบทมาก

ชอบใจการลงไปช่วยเกษตรกร นิสิตได้เรียนรู้

เกษตรกรได้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยได้งานวิจัยที่บริการสังคม

สิ่งสำคัญคือได้เรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้วยครับ