ความเห็น 2897901

๑๙๕. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ "ร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...."

เขียนเมื่อ 

ขึ้นเงินเดือนในกระดาษ แต่ไม่มีเงินจ่าย ... ตั้งแต่รัฐบาลไหนแล้วหนอ ;)...