ความเห็น 2888709

คนทำงานสามวัง (๖)

เขียนเมื่อ 

ศึกษาผลดี-ผลเสีย ที่

ประเทศไทยพึงได้รับจากธนาคารต่างชาติเหล่านี้ รวมทั้งกรณีศึกษาที่

แสดงความสำเร็จมาแล้วในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ที่ไม่เกิดการขัด

แย้งกับผลประโยชน์ทางธุรกิจการเงินของธนาคารท้องถิ่น

...

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรในหลายๆ องค์กรได้เป็นอย่างดียิ่งเลยทีเดียวครับ