ความเห็น 2842634

หลักตรวจสอบความเชื่อในทางพุทธศาสนา(อีกครั้ง)

เขียนเมื่อ 

Hello.

I like what you wrote here. I feel much that we should go beyond the 10 points (see วรภัทร์ ภู่เจริญ : เรา สอน "กาลามสูตร" ไม่ครบ ตามพระไตรปิฎก  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/120363).

I wrote 3 aspects of Gaalaamasutta --briefly-- in Belief: Is Learning (a kind of) Believing? (PSE)
http://www.gotoknow.org/posts/473288 .

Another aspect of this sutta (and as in many other suttas) is the 'repetition' (coded by the use of ' ไปยาล     ฯลฯ   peyyaala'). Repetition is the key to practicing Buddhism. We have to do good things not once (as in Western 'success') but over and over (till it becomes 'habit' to do good things). Each time we repeat (the process loop), we also collect data, review conditions, and consider possible options/possibilities, before we commit our resources (including energy and time).

This aspect of the Buddha's Teachings can be considered a foundational tenet for modern scientific processes. (Not 'how Buddhism compares well with Science' But 'how Science follows Buddhism' ;-)