ความเห็น 2830352

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : ๕๙๗.KM กับการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 

ได้จังหวะพอดี กับที่ดิฉันเข้ามาเรียนรู้ประกอบการเขียนบันทึกเรื่องข้างล่างค่ะท่าน เนื่องจากดิฉันเองเคยมีสถานภาพที่เรียกว่า "ครูของครู" มากว่า 35 ปี จึงตัดสินใจร่วมเขียนบันทึกใน Theme "โรงเรียนแห่งความสุข" ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนแห่งความสุข : สุขในวันนี้ และสุขในวันข้างหน้า" โดยมีกรอบแนวคิดที่เน้นไปที่ การทำหน้าที่ของครูให้ครบถ้วนตาม "TEACHER MODEL" คือ การนำเอาตัวอักษรแต่ละตัวที่ประกอบกันเป็นคำว่า "TEACHER" มาแจกแจงหน้าที่ของครู ซึ่งเคยมีแนวคิดทางตะวันตกที่แจกแจงไว้ แต่นั่นเป็นการแจกแจงให้ครบถ้วน ตามบทบาทหน้าที่ของครูโดยรวม สำหรับการแจกแจงของดิฉัน จะมุ่งเน้นไปที่หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ "ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างครูอาจารย์กับผู้เรียน" ซึ่งจะเสริมสร้างให้โรงเรียน (หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) ให้เป็น "โรงเรียนแห่งความสุข" ค่ะ

ดิฉันขออนุญาตท่าน นำแนวคิดในบันทึกนี้ ไปอ้างอิงในบันทึกดังกล่าวด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ