ความเห็น 2829923

แง่คิดดีๆ เพื่อการพัฒนากับ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ในกา่รอบรมครูพอเพียง รุ่น 3/2556 เครือข่ายมูลนิธิสยามกัมมาจล

เขียนเมื่อ 

ขอให้กำลังใจในการขับเคลื่อนหลักคิดดีๆเช่นนี้สู่การปฏิบัติของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯที่มีประสิทธิภาพค่ะ