แง่คิดดีๆ เพื่อการพัฒนากับ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ในกา่รอบรมครูพอเพียง รุ่น 3/2556 เครือข่ายมูลนิธิสยามกัมมาจล

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ว่ากันว่า "วิถีชีวิตบนความพอเพียง" จะเป็นหนึ่งในทางออกของทางตันของผู้คนในศตวรรษที่ 21 ที่เราอาศัยกันอยู่นี้ ซึ่งนับวันจะมีแต่ความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของความเี่สี่ยงที่กุ้มรุมชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ ...

ว่ากันว่า "วิถีชีวิตบนความพอเพียง" จะเป็นหนึ่งในทางออกของทางตันของผู้คนในศตวรรษที่ 21 ที่เราอาศัยกันอยู่นี้ ซึ่งนับวันจะมีแต่ความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของความเี่สี่ยงที่กุ้มรุมชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ ... 

ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2556 ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มูลนิธิสยามกัมมาจลได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รุ่นที่ 3/2556 (ระดับประถมศึกษา) ขึ้น เพื่อให้โรงเรียนเหล่านี้ได้มีความรู้ความเข้าใจในตัวหลักปรัชญาฯ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการขับเึคลื่อนขยายผล ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถเป็นตัวคูณเผยแพร่หลักปรัชญาฯ นี้สู่เยาวชนของชาติได้มีหลักคิด หลักการดำเนินชีวิต ที่จะได้รับผลกระทบด้่านลบจากความเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด และเพิ่มผลกระทบด้านบวกอันเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด โดยการอบรมนี้มี อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรกระบวนการ 

ในการประชุม อ.ชัยวัฒน์ ได้บรรยายให้ความรู้ มุมมองดีๆ ประกอบการเขียนฟลิบชาร์ต สื่อภาพยนตร์ บทเพลง และสื่ออื่นๆ ได้อย่างน่าสนใจ เริ่มแรกเพื่อให้ผู้บริหารและคุณครูพอเพียงทบทวน ครุ่นคิด และซึมซับ ซาบซึ้ง ไปกับคุณค่า ความหมาย และความสำคัญ ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดการระเบิดจากภายใน หลังจากนั้นจึงเติมเครื่องมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนให้แก่โรงเรียน อาทิ การมองภาพอนาคตของโรงเรียนและการทำวิสัยทัศน์ร่วมกัน บทเรียนเรื่องปลาที่ว่ายทวนน้ำกับการพัฒนาภาวะผู้นำ รวมถึงการวางแผนการขับเคลื่อนฯ ซึ่งโีรงเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมในโรงเรียนของตนเองต่อไป 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (1)

ขอให้กำลังใจในการขับเคลื่อนหลักคิดดีๆเช่นนี้สู่การปฏิบัติของการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯที่มีประสิทธิภาพค่ะ