ความเห็น 2800317

ข้าสอนอะไรใครไม่ได้เลย ข้าเพียงแต่ทำให้เขาคิด

เขียนเมื่อ 

และหนึ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้คือข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลย...