ความเห็น 272862

โครงการจัดทำแผนที่เดินทางและการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ

เขียนเมื่อ 

ความสมดุลใน 5 ด้าน คือ  การดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในสังคม   การลดช่องว่างในสังคม   ความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างการพึ่งพาทุนและเทคโนโลยีในประเทศและต่างประเทศ    ความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  และการมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย    จิตใจ และสังคม

     เรื่องความสมดุลนี้ดีมากเลยคะอาจารย์....หน่อยอยู่

ในชุมชน ก็พอมองเห็น ความสมดุลย์ ลักษณะนี้ ด้วย

ถ้าเห็นมากๆ แปรเป็นการปฏิบัติมากๆ...ความสมดุลก็จะมีไปในทุกที่นะคะ

   ระลึกถึงคะ