ความเห็น 2632968

เยี่ยมปราชญ์ชาวบ้านที่ชื่อทองใบ ภู่เกตุ (ตอน๒)

เขียนเมื่อ 

 

 - ปราชญ์ชาวบ้าน...เป็นบุคคลที่น่าศึกษาถึง ความคิด...องค์ความรู้...แหล่งความรู้ในตัวที่ ท่านๆเหล่านั้นมี - ขอบคุณท่านค่ะ...ที่ช่นชอบ ... จงใจลืม...นะค่ะ