ความเห็น 2610333

เรื่องเล่าเร้าพลัง: การดูแลด้านจิตวิญญาณในคนไข้ระยะสุดท้าย

เขียนเมื่อ 

การเขียนเรื่องเล่า คือกระบวนการกล่อมเกลาชีวิตของเราเอง..
อานิสงส์ของเรื่องเล่า..คือกระบวนการของการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

ขอบพระคุณครับ