ความเห็น 2600968

อาเซียนเสรีกับการทำงานยุคใหม่ของเทศบาลนครพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

นำเสนอ:กลุ่มที่ 8

ข้อ 1 วิเคราะห์เทศบาลนครพิษณุโลกกับผลกระทบจาก AEC (ทั้งทางบวกและทางลบ)

จุดแข็ง

1. มีความตั้งใจที่จะเข้าสู่ AEC

2. ผู้บริหารเทศบาลมีวิสัยทัศน์ที่จะนำท้องถิ่น เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

จุดอ่อน

1. ภาษาอังกฤษอ่อนแอ

2. การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ AEC

3. ไม่มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง

4. เทศบาลยังไม่มีแผนพัฒนา3ปี ที่เกี่ยวกับ AEC

โอกาส

1. มีภูมิศาสตร์เป็นเมืองสี่แยกอินโดจีน

2. เป็นเมืองท่องเที่ยว

ความเสี่ยง

1. ประชาชนยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ ถ้าเกิดการติดต่อ ค้าขาย คมนาคม ขึ้นมาจริงๆ เช่นระบบ logistic ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง

2. ระบบการค้าเสรี,ทุนนิยม

ข้อ 2-3 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อลดความเสี่ยง และลดจุดอ่อนของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล)รองรับ AEC

จากจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ 1. “พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ AEC” โดยเสนอ

1. จัดอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ

2. E-learningภาษาที่ใช้ในอาเซียน

3. จัดประชาคมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

ผู้เกี่ยวข้อง: พนักงาน/ ประชาชนที่สนใจ

ระยะเวลา: งบประมาณปี 56 (ม.ค.-เม.ย.)

งบประมาณ: มากกว่าปีละ 500,000 บาท

การวัดผล: สอบวัดระดับการสื่อสารภาษา