ความเห็น 2600967

อาเซียนเสรีกับการทำงานยุคใหม่ของเทศบาลนครพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

นำเสนอ:กลุ่มที่ 7

ข้อ 1 วิเคราะห์เทศบาลนครพิษณุโลกกับผลกระทบจาก AEC (ทั้งทางบวกและทางลบ)

จุดแข็ง

1. มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน

1. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต

2. การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนน้อย

โอกาส

1. เปิดกว้างทางการศึกษาและภาษาในการสื่อสาร

2. แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และวิถีในการดำเนินชีวิต

3. การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว

4. ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการตลาดอย่างเสรี

ความเสี่ยง

1. เกิดการแข่งขันทางการศึกษาสูง

2. ทำให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป

3. นักลงทุนอาจเคลื่อนย้ายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น

4. ต่างชาติเข้ามามีโอกาสตักตวงทรัพยากรมากขึ้น

ข้อ 2-3 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อลดความเสี่ยง และลดจุดอ่อนของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล)รองรับ AEC

จากจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ 1. “พัฒนามาตรฐานด้านการศึกษาให้เท่าเทียมกับกลุ่มประเทศอาเซียน” โดยเสนอ

1. โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

2. จัดการศึกษาผ่านระบบ E-learning

3. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ 2. “การใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียน ” โดยเสนอ

1. จัดตั้งศูนย์ภาษา

2. เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร

3. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา