ความเห็น 2600965

อาเซียนเสรีกับการทำงานยุคใหม่ของเทศบาลนครพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

นำเสนอ:กลุ่มที่ 5

ข้อ 1 วิเคราะห์เทศบาลนครพิษณุโลกกับผลกระทบจาก AEC (ทั้งทางบวกและทางลบ)

จุดแข็ง

1.ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในชุมชนใหญ่ และมีความเจริญ

2.มีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมและมีความสวยงาม

3.มีแหล่งเรียนรู้ทางประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

4.ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการเตรียมบุคลากรสู่อาเซียน

จุดอ่อน

1.ครูและนักเรียนขาดทักษะด้านการสื่อสารภาษาสากลและภาษาอาเซียน

2.จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในภาษาต่างประเทศมีน้อยไม่เพียงพอกับการจัดการศึกษาอาเซียน

3.สถาบันครอบครัวขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน

4.บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอและสื่อทางเทคโนโลยีไม่เพียงพอ

โอกาส

1.ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่างๆในอาเซียน

2.ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรชาวต่างชาติ มาให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางภาษา

ความเสี่ยง

1.เด็กมีค่านิยม และความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่พึงประสงค์ เช่นการแต่งกาย การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ข้อ 2-3 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อลดความเสี่ยง และลดจุดอ่อนของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล)รองรับ AEC

จากจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” โดยเสนอ

1) โครงการการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ผู้เกี่ยวข้อง: ครู นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง

ระยะเวลา: ตลอดปีการศึกษา

งบประมาณ: มากกว่าปีละ 200,000 บาท

การวัดผล: แบบประเมินความพึงพอใจ/ผลการปฏิบัติงาน