ความเห็น 2600964

อาเซียนเสรีกับการทำงานยุคใหม่ของเทศบาลนครพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

นำเสนอ:กลุ่มที่ 4

ข้อ 1 วิเคราะห์เทศบาลนครพิษณุโลกกับผลกระทบจาก AEC (ทั้งทางบวกและทางลบ)

จุดแข็ง

1. มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง

2. มีภูมิปัญญาและทรัพยากรมาก

3. มีทักษะการบริกา

4. แรงงานระดับฝีมือคุณภาพสูง

5. นโยบายขององค์กรสนับสนุนต่อการพัฒนาสู่อาเซียน

6. การมีส่วนร่วมของชุมชน

7. มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

8. เป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุขส่วนภูมิภาค

จุดอ่อน

1. ด้านการสื่อสาร

2. ระบบขนส่งมวลชน

3. ผังเมือง รวมถึงระบบการจราจร

4. มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก

โอกาส

1. นโยบายของรัฐบาล และจังหวัดให้การสนับสนุนการพัฒนาสู่อาเซียน

2. เป็นศูนย์กลางสี่แยกอินโดจีน

3. โอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติน้อย

4. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ความเสี่ยง

1. ภูมิศาสตร์ คือแม่น้ำน่านผ่ากลางเมือง

2. สิ่งแวดล้อมถูกคุมคาม

3. อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำสูงกว่าประเทศในแถบอาเซียน

4. ภาวะแรงงานคืนถิ่น

5. ระบบการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

6. พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

ข้อ 2 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อลดความเสี่ยง และลดจุดอ่อนของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล)รองรับ AEC

จากจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “การส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้” โดยเสนอ

1) โครงการการสื่อสารการบริการสาธารณสุขด้านภาษา

ผู้เกี่ยวข้อง: ผู้ให้บริการในสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 100 คน

ระยะเวลา: 60 ชั่วโมง

งบประมาณ: มากกว่าปีละ 100,000 บาท

การวัดผล: สามารถสื่อสารได้ระดับพื้นฐาน

2) โครงการพัฒนาแพทย์แผนไทย

ผู้เกี่ยวข้อง: ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยจำนวน 90 คน

ระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2555-2557

งบประมาณ: มากกว่าปีละ 150,000 บาท

การวัดผล: ศูนย์สุขภาพเวชการไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น

ข้อ 3 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อสร้างโอกาสจากจุดแข็งของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล)รองรับ AEC

จากจุดแข็งหรือโอกาสที่วิเคราะห์ได้นำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “ส่งเสริมการเรียนรู้ ลดรายจ่ายเพื่อเพิ่มรายได้” โดยเสนอโครงการ

1) สร้างความเข้าใจขยายเครือข่าย

ระยะเวลา: 1 ปี

ผู้เกี่ยวข้อง: เครือข่ายสมัชชา

งบประมาณ 200,000 บาท/ปี

การวัดผล: มีกลุ่มเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีความรู้ด้านภาษา