ความเห็น 2531487

"พนักงานมหาวิทยาลัย"

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณณธวัฒน์...

  • กรณีเช่นคุณ ที่ ม. ก็มีค่ะ เป็นตำรวจแล้วลาออกเพื่อกินบำนาญ...และก็มาสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ ม. (กรณีที่ ม. เปิดรับสมัคร) หรืออาจเป็นอาจารย์พิเศษก็ได้ค่ะ แล้วแต่โอกาส
  • ถ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ทำผลงานทางวิชาการ เช่น ผศ. รศ.หรือ ศ. ค่ะ
  • ก็แล้วแต่ความคิดหรือความสุขของแต่ละคนนะคะ...แต่สำหรับผู้เขียน รักในอาชีพรับราชการค่ะ การรับราชการเป็นข้าเพื่อรับใช้ประชาชน เป็นข้าของแผ่นดิน มีความภูมิใจในอาชีพ ขอทำจนกว่าจะเกษียณ อีก 11 ปี ค่ะ...ภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้ความรู้กับผู้อื่น เพราะปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไงค่ะ...ผู้รู้ท่านอื่น รู้ แต่ก็ไม่สามารถสื่อให้กับผู้อื่นได้ เพราะไม่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์...สำหรับผู้เขียน เมื่อทราบ เมื่อรู้ จะนิ่งเฉยไม่ได้ เพราะนี่คือ "หน้าที่ของการเป็นข้าราชการ ยิ่งผู้เขียนเคยได้รับครุฑทองคำจากท่านนายกรัฐมนตรีมา ยิ่งต้องตระหนักและสำนึกว่าตัวเราเองเป็นใคร...มีหน้าที่อะไร...ทำเพื่อใครด้วย อีกอย่าง "แล้วทำเพื่อแผ่นดินไทยมีสิ่งใดบ้างที่ตัวเราเคยทำให้" ค่ะ...
  • สำหรับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ก็เป็นบุคลากรอีกประเภทหนึ่ง เพราะในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป ข้าราชการจะไม่มีแล้ว อีกอย่างในเรื่องของกฎหมายต่าง ๆ อยู่ที่สภามหาวิทยาลัยของแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนดให้ถือปฏิบัติ เป็นการยืดหยุ่น ซึ่งถ้าเป็นข้าราชการต้องฟังแต่นโยบายและกฎหมายจากส่วนกลางสั่งไปให้ปฏิบัติไงค่ะ แต่ถ้าเป็นสภามหาวิทยาลัยแล้ว ทุกอย่างจบที่มหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งค่ะ...
  • อยู่ที่ตัวคุณเองจะตัดสินใจค่ะ...
  • ในความคิดของผู้เขียน ทำงานที่ไหน เป็นบุคลากรประเภทใดก็ได้ แต่ขอให้ทำอย่างมีศักดิ์ศรี รู้คุณค่าของความเป็นคน มีจิตสำนึกที่ดี ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมเท่านี้ แผ่นดินไทยก็ได้คนดี ๆ ทำงานให้กับแผ่นดินแล้วค่ะ...