ความเห็น


แสดงว่า การที่น้องกรูกรู เกิดในประเทศไทย และได้รับเอกสารแสดงการเกิด ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ มีเลขประจำตัวประชาชน 00-8599-xxxxxx-x แล้ว เท่ากับว่า ประเทศไทยปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 และพันธกรณีระหว่างประเทศ เกี่ยวกับสิทธิเด็ก พร้อมด้วยกฎหมายของไทยแล้ว ส่วนสิทธิที่จะอยู่อาศัยในประเทศไทย เพราะเกิดในปรระเทศนั้น ต้องพิจารณาถึงสถานะการเข้าเมืองของผู้ให้กำเนิด ในกรณีนี้พ่อ แม่เป็นผู้ได้รับการผ่อนผัน/อนุญาตให้อยู่เป็นการชั่วคราว บุตรที่เกิดมาจะไม่มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคแรก และในกรณีนี้พ่อแม่น้องกรูกรู ผ่านการพิสูจน์ความเป็นพลเมืองของประเทศสหภาพพม่า ได้รับเอกสารแสดงตัว เพื่ออยู่อาศัยในประเทศได้ตามข้อตกลง ระยะหนึ่ง หากประสงค์จะอาศัยอยู่เพื่อการทำงานต่อไป ต้องเข้าสู่ระบบการจ้างงานตามกฎหมาย ซึ่งจะได้รับการคุ้มครอง ระบบทะเบียนเป็นยกเลิกของเดิมไปเป็นทะเบียนบ้านแบบสมุดเล่มสีเหลือง มีเลขประจำตัวนำหน้าด้วยเลข 6 ส่วนบุตรก็ยังคงสภาพเดิม กระบวนการเปลี่ยนสถานะภาพบุคคล จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายคนเข้าเมือง สัญชาติละ 100 คนต่อปี จะได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ชื่อก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในทะเบียนเล่มสีน้ำเงิน และถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ก็จะแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ ส่วนบุตรจะต้องรอรัฐมนตรีมหาดไทยเปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง (พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551) ในกรณีพ่อ แม่และน้องกรูกรู ยังมีโอกาสดีที่ถูกบันทึกข้อมูลไว้ มีเอกสารที่ราชการรับรอง ซึ่งจะมีโอกาสพัฒนา ต่างจากบางคนที่แอบหลบหนีเข้ามาอยู่ ขาดโอกาสในหลายๆ เรื่อง ชีวิตอาจจะตกระกำลำบากได้ เราจะเลือกที่ออกเอกสารให้ทุกฅนที่อยู่ เพื่อคุ้มครองความเป็นมนุษย์ หรือจะปล่อยให้ใครบางคนละเมิดสิทธิของคนอื่นไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะมีอำนาจตามกฎหมายหรือเป็นผู้มีอำนาจนอกกฎหมาย ถ้าเป็นผม...ขอเลือกอยู่อย่างถูกต้องดีกว่า อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ใคร ประเทศไหนละเมิดก็ต้องถูกเฝ้ามองและช่วยกันแก้ปัญหา อย่างที่องค์กรช่วยกันดีแล้วครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี