ความเห็น 2396860

ถอดบทเรียน Facilitator : ความงดงามของคนเป็น FA

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม ความงดงาม ของแต่ละท่าน ที่งามกันคนละแบบ

เมื่อความงามรวมตัวกัน งาน...FAมุมนี้จึง.. จึงงามเป็นทบ..ทวี

..

ชื่นชมทุกท่าน นะครับ