ความเห็น


เป็นโครงการพัฒนาฯ ที่ดีมากโครงการหนึ่งครับ ขอฝากข้อคิดเห็นต่อไปถึงผู้บริหารและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกท่านในเรื่องการบริหารที่ประยุกต์เอาแนวคิดของ ปีเตอร์     เอฟ ดรักเกอร์ ผู้ชำนาญด้านการบริหารการจัดการระดับโลก

วันนี้ (27 สิงหาคม 2553) ผมได้ประยุกต์เอาแนวคิดของ ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์                

ผู้ชำนาญด้านการบริหารการจัดการระดับโลก ลองมาวิเคราะห์และสังเคราะห์กับการบริหารงาน

 กศน.ดูว่าน่าจะใช้เป็นหลักการบริหารงาน กศน.ได้ และคิดว่าน่าจะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการ  

 บริหารอื่น ๆ ได้ด้วยครับ โดยมีข้อคิดเห็นจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ดังนี้

ผู้บริหาร กศน.จำเป็นต้องปรับวิธีการนำ ซึ่งอาจจำแนกกระบวนการบริหารเป็น 2 ลักษณะ    คือ บริหารแบบรู้คำตอบ คือ การบริหารในลักษณะของการวางแผนกำหนดมาตรฐาน ควบคุม

และประเมิน (การบริหารเชิงรับ) กับการบริหารในลักษณะของการค้นหาคำตอบ ซึ่งเป็นการค้นหาความเป็นไปได้หรือวิธีการบริหารแบบใหม่ที่ไร้รูปแบบ (การบริหารเชิงรุก)

ภารกิจของผู้บริหารในอนาคตที่ประยุกต์จากแนวคิดของ ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ ผู้ชำนาญด้านการบริหารการจัดการระดับโลก (ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ กล่าวไว้ 7 ภารกิจ ผมเพิ่มอีก 1 ภารกิจ รวมเป็น 8 ภารกิจ ครับ)  กล่าวไว้ว่า ภารกิจของผู้บริหารในอนาคต คือ

1. การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้ง   
2. มองอนาคตในระยะไกล คิดให้หลุดจากกรอบเดิม ๆ  
3. มีกลยุทธ์สำหรับการบริหารและการตัดสินใจ  
4. สามารถสร้างทีมงานที่มีคุณภาพได้ (โดยทีมงานต้องสามารถจัดการงานของตนเองได้และสามารถวัดผลงานของตนเองได้โดยยึดเป้าหมายรวมขององค์กร)                  5. สื่อสารผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน                                                 6. สามารถทำงานร่วมกับคนในทีมงานได้เป็นอย่างดี
7. สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กร และสามารถบูรณาการเข้ากับบทบาท หน้าที่และงานที่ตนเองถนัดได้                                                                                   8. ต้องเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ  การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันและอนาคตได้ โดยเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย.

  

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี