ความเห็น 199318

การสอนอ่านเสียงสระ The Cat Vowel

เขียนเมื่อ 
ปีหน้าก็จะนำบทเรียนนี้สอนนักเรียนอีก   เมื่อนักเรียนรู้จัก  อ่านได้ถูกต้อง  นักเรียนก็จะเทียบเคียงคำศัพท์ได้ถูกต้องด้วย