ความเห็น 1842513

ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก กล่าวไว้ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

จะใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดของอุดมศึกษา ซึ่งเขาแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม และถือเป็นการบริหารภายในแต่ละมหาวิทยาลัยครับ