ความเห็น 1667897

อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความจากโคลงสุภาษิตทศนฤทุมนาการ

เขียนเมื่อ 

เคยเปิดอ่านเกี่ยวกับงานครูภาทิพหลายครั้งค่ะ เพราะสอนภาษาไทยเหมือนกัน ได้ความรู้จากครูภาทิพก็มากสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สอนลูกศิษย์ได้เลยค่ะ ขอบคุณที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภาทิพค่ะ