กิจกรรมการเรียนโดยสังเขป

๑.     นักเรียนอ่านบทโคลงพร้อมกันทีละบท

๒.    ครูอธิบายความหมายให้นักเรียนฟัง

๓.    ให้นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาโคลงสุภาษิตตามที่ครูกำหนดคู่ละ ๑ บท

๔.    นักเรียนจับคู่เขียนเรื่องสั้นๆ  ให้มีตัวละคร ๑-๓ ตัว พร้อมตั้งชื่อเรื่อง ให้ตัวละครเอกมีพฤติกรรมเป็นไปตามโคลงสุภาษิตบทที่ได้รับ  และให้มีตัวละครตัวอื่น  ไม่ประพฤติตามเนื้อหาของโคลงสุภาษิต

๕.    ตอนจบของเรื่องชี้ให้เห็นว่าเมื่อตัวละครประพฤติตามโคลงสุภาษิตนี้ก็จะไม่เสียใจ  หรือก็จะประสบผลสำเร็จในกิจนั้นๆ    พร้อมกับนำโคลงสุภาษิตที่รับผิดชอบมาประกอบไว้ตอนท้ายด้วย

๖.     นักเรียนนำเสนอผลงานที่     

๗.    ครูตรวจผลงานและแสดงความคิดเห็น

๘.    นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน

 

รูปแบบชิ้นงาน  

                                              เรื่อง......................................

            ............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

                                                โคลงสุภาษิตบทที่.......................

 

                                    ......................              ..........

                        .................................               ..........

                        .................................               ..........

                        .................................               ..........

 

                                         ภาพตกแต่งบันทึก

 

  เจ้าของผลงาน  ด.ช/ด.ญ................................เลขที่........ห้อง..............

                      ด.ช/ด.ญ................................เลขที่........ห้อง..............

 

เกณฑ์ในการประเมินผลงาน  

๕ คะแนน พฤติกรรมตัวละครเป็นไปตามโคลงสุภาษิต  เนื้อเรื่องน่าสนใจ  ภาษาถูกต้อง ส่งงานตรงเวลา

๔.๕  คะแนน มีข้อบกพร่อง ๑ รายการ

๔     คะแนน   มีข้อบกพร่อง ๒ รายการ

๓.๕ คะแนน   มีข้อบกพร่อง ๓ รายการ

ต้องปรับปรุง   ถ้ามีข้อบกพร่องใน ๔ ประการ

 

คลิกชมตัวอย่างผลงานนักเรียน

 

ความดีงามใดๆ ของบันทึกนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์

             HOME   สมุดเยี่ยม