ความเห็น 1561937

การจัดหมวดหมู่หนังสือแบบง่าย :เพื่อให้ห้องสมุดมีชีวิต

เขียนเมื่อ 

คุณ taikhaw

ห้องสมุดมีชีวิต" (Living Library)
หมายถึง ห้องสมุดที่มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (http://www.phutti.net/lib/) หรือบทความนี้ www.itmc.tsu.ac.th/paper/lib002.doc ก็น่าสนใจ

หรือบทความที่สิริพร เคยเขียนไว้ที่ http://gotoknow.org/blog/library-librarian/66054 โดยอิงจากหนังสือ ห้องสมุดมีชีวิต ของ อ.น้ำทิพย์ วิภาวิน อาจจะพอใช้ได้

สรุปห้องสมุดมีชีวิตประกอบด้วยปัจจัย; บุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศ สถานที่+บรรยากาศ สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ห้องสมุดจัดขึ้น

ประเด็นเหล่านี้คงทำให้ คุณ taikhaw ทำ PPT ได้ง่ายขึ้นนะคะ