ความเห็น 1120898

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เขียนเมื่อ 

ใน website www.curriculum51.net มีตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 2544 กับหลักสูตร 2551 ไว้ สาระโดยรวมคือ หลักสูตรทั้งสองแทบจะเป็นหลักสูตรเดียวกัน เพียงแต่หลักสูตร 2551 ได้กำหนดรายละเอียดบางอย่างไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งเดิมกว้างมาก จนสถานศึกษาปฏิบัติแตกต่างกันมาก เช่น เวลาเรียนเดิมให้ก้อนใหญ่รวม หลักสูตรใหม่มีการศึกษาตารางเวลาเรียนของต่างประเทศ เวลาที่โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้ แล้วจึงกำหนดเป็นแนวทางให้โรงเรียนใช้เทียบเคียง ว่าไปแล้วหลักสูตรตรก็เป็นแต่เพียงเอกสารครับ การที่ครูเปลี่ยนแปลงการสอน และคุณภาพที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้จริงมีความสำคัญกว่ามากการมีเอกสารฉบับใหม่ การปรับหลักสูตรใหม่ ถือเป็นโอกาสให้ทุกฝ่ายหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักสูตร และพัฒนาการศึกษาโดยรวมครับ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจและติดตามครับ