ความเห็น 1023562

เวทีระพีเสวนา : ๑๑ . การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้รูจักคุณไทบ้านผำ และขอขอบพระคุณอาจารย์ handy ที่ช่วยเผยแพร่บันทึกจากงานระพีเสวนาให้กว้างขวางออกไปด้วยค่ะ