“ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” (As Provided by Law)