ปัจจัยที่มีผลต่อการตีพิมพ์ของนักวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์