KM การบริหารคุณภาพน้องใหม่ในองค์การ การแนะนำให้พนักงานได้รู้จัก, การสร้างความเคลื่อนไหวให้เหมาะสม, การสร้างระบบของ CoP, การสร้างองค์ความรู้ให้สามารถเข้าถึงพนักงาน, การสร้างให้พนักงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ บอกได้ว่าไม่ง่ายแต่ก็สนุก.....