เพลงแป๊ะ ๓ ชั้น

สามชั้น ท่อน ๑

ซ ม ซ ซ  ซ ล ซ ซ  ด ล ด ด  ด ร ด ด  ซ ม ซ ร  ม ร ด ล  ซ ล ด ร  ด ล ด ซ

 

ด ร ด ล  ด ล ซ ม  ซ ด ร ม  ร ม ซ ล  ด ร ด ล  ด ล ซ ม  ร ม ซ ล  ซ ม ซ ร

 

ด ซ ซ ซ  ด ล ล ล  ร ด ด ด  ม ร ร ร  ซ ม ซ ร  ม ร ด ล  ซ ล ด ร  ด ล ด ซ

 

ด ร ด ล  ด ล ซ ม  ซ ด ร ม  ร ม ซ ล  ด ร ด ล  ด ล ซ ม  ร ม ซ ล  ซ ม ซ ร

 

ซ ม ม ม  ซ ม ม ม  ซ ล ซ ม  ซ ม ร ด  ท ซ ล ท  ด ล ท ด  ร ท ด ร  ม ด ร ม

 

ซ ด ร ม  ร ม ซ ล  ด ร ด ล  ด ล ซ ม  ซ ม ร ด  ซ ด ร ม  ซ ล ซ ม  ซ ม ร ด

 

กลับต้น

 

ท่อน ๒

 

ม ร ม ม  ม ซ ม ม  ซ ร ม ซ  ร ม ม ม  ซ ล ท ด  ท ด ด ด  ม ด ร ม  ร ม ม ม

 

ด ด ด ด  - ร - ร  ม ม ม ม  - ซ - ซ  ด ร ด ล  ด ล ซ ม  ร ม ซ ล  ซ ม ซ ร

 

ด ซ ซ ซ  ด ล ล ล  ร ด ด ด  ม ร ร ร  ซ ม ซ ร  ม ร ด ล  ซ ล ด ร ด ล ด ซ

 

ซ ล ซ ม  ซ ม ร ด  ซ ล ท ด  ท ด ร ม  ร ม ซ ล  ม ซ ร ม  ล ซ ม ร  ซ ม ร ด

ม ด ร ม  ร ซ ร ม  ร ด ร ม  ร ม ซ ม  - - - - - - - ม - ม ม ม - ม - ม

ร ม ซ ล ซ ล ด ร ม ร ด ล ด ซ ล ด - - - - - - - ด - ด ด ด - ด - ดท ซ ล ท ด ล ท ด ร ท ด ร ม ด ร ม

- - - - - - - ม - ม ม ม - ม - ม ซ ล ซ ม ล ซ ม ร ม ร ด ล ด ซ ล ด - - - - - - - ด - ด ด ด - ด - ด

ล ล ด ล ซ ล ด ล - - - - - - - - ซ ซ ล ซ ม ซ ล ซ - - - - - - - -

ม ม ซ ม ร ม ซ ม - - - - - - - - ร ร ม ร ด ร ม ร - - - - - - - -

ด ด ด ด - ร - ร ม ม ม ม - ร - ร ด ด ด ด - ร - ร ม ม ม ม - ซ - ซ

ซ ด ร ม ร ม ซ ล ด ร ด ล ด ล ซ ม - - - ร - - - ม - - - ซ - - - ล

http://gotoknow.org/file/nursing/pae.pdf