แนวโน้มธุรกิจการจัดการฝึกอบรมในอีก5ปีข้างหน้า

ในความคิของผมน่าจะมีแนวโน้มเชิงบวกซึ่งปริมาณการแข่งขันของแต่ละบริษัทจะมีความใกล้เคียงกันก็เนื่องจากสภาพของการฝึกอบรมในระยะเวลาตั่งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป ธุระกิจประเภทฝึกอบรมก็จะมีการออกสื่อประเภทโทรทัศน์และอื่นๆอีกมากมายทุกๆสื่อซึ่งเป็นกลวิธีการตลาดที่ดีและจำนวนประชากรนั้นมีมากขึ้นจึงทำหน้าที่ต้องการแสวงหาความรู้ก็มีมากนั้น ดังนั้นผมหวังว่าอีก 5-6ปีต่อไปข้างหน้า กิจกรรมประเภทนี้น่าจะมีอัตราการเพิ่มตัวสูงขึ้นอีก 50-70%

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชลิต จงสำราญความเห็น (0)