การบริการวิชาการแก่สังคมแบบสหสาขา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการบูรณาการของจังหวัดในกลุ่มร้อย แก่น สาร ประชุมวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๓๐ น ห้องประชุม ๒

การบริการวิชาการแก่สังคมแบบสหสาขา

 ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้ประสานงานบริการวิชาการแก่สังคมนั้น เพื่อให้การดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๔๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์บริการวิชาการ

 ผลสรุปการประชุมครั้ง ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน มีประเด็นที่สำคัญดังนี้ครับ 
           ๑. ที่ประชุมมีมติเห็นว่า  ในดำเนินโครงการบริการวิชาการแบบสหสาขา จะไม่ยึดตามโครงการของกลุ่มจังหวัด ร้อย แก่น สาร  และจากโครงการที่ระบุไว้ใน 3 ตำบล การจะดำเนินการจะพิจารณาจากความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก โดยโครงการที่ทำจะต้องไม่ใช่โครงการที่ทำเพียงแค่ให้บริการเสร็จโดยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของพื้นที่และชุมชน ต้องมีการติดตามผลกระทบที่มีต่อยุทธศาสตร์ของประเทศและกลุ่มจังหวัด
          โครงการในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดร้อย แก่น สาร จะยึดเป็นแนวทางในการดำเนินงานเท่านั้น โครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะไม่ลงไปในทุก ๆ พื้นที่และทุกยุทธศาสตร์ประเทศ
ที่ประชุมมีความเห็นว่ายุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความชำนาญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 ,2 , 3 และ 4 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 เกี่ยวกับการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จะตรงกับภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มากที่สุด

           ๒. แผนการดำเนินงานโครงการฯ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ให้แนวคิดดังนี้

              ๒.๑ กรอบการดำเนินงานโครงการแบบสหสาขา ต้องมี Theme ที่ชัดเจน

              ๒.๒ ให้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปให้ชาวบ้านเลือกว่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคืออะไร

              ๒.๓ การให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรให้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าไปร่วมเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับชุมชน

              ๒.๔ ให้นำเสนอกรอบการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณบดีก่อน จากนั้นจึงเชิญผู้เกี่ยวข้องมากำหนดแนวทาง
      

            ๓. การกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละพื้นที่และ/หรือการให้บริการวิชาการ  
ปี งบประมาณ 2549


          ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ คือ ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ดำเนินการที่มีโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดและสถานศึกษาอื่น ๆ ลงไปทำอยู่แก่อนแล้วแต่ไม่ไกลเกินไปจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น 
               ๓.๑พื้นที่ในการดำเนินงาน ได้แก่
 จังหวัดหนองคาย  อำเภอเมือง
 จังหวัดเลย อำเภอวังสะพุง
 จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ
 จังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสาร
 จังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง , อำเภอพระยืน
 จังหวัดมหาสาคาม  ยังไม่ได้กำหนดพื้นที่     
 จังหวัดยโสธร ยังไม่กำหนดพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ข้อเสนอแนะ

JJ

 


 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)