สืบเนื่องจากการที่ครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูตามกฏหมาย ซึ่งแต่เดิมมิได้มีการบังคับใช้ เมื่อเกิดกฏหมายอันมีผลกระทบต่อครูกศน.ส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
        เมื่อวานมอบหมายให้ ครูสุพรรณ เกษมสวัสดิ์ ได้ไปประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถึงการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสำหรับครูกศน.ที่ไม่ได้ร่ำเรียนวิชาชีพครูมาโดยตรง ก็ได้รับการตอบรับความร่วมมือจากม.ราชภัฏฯ จะจัดให้เป็นการเฉพาะถ้ามีคนเรียนถึง ๒๐ คนก็จะเปิดสอนเป็นห้องของครูกศน.โดยตรงเลย หลักสูตร ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ๒๔,๐๐๐ บาท ครูท่านใดสนใจแจ้งรายชื่อด่วน ภายใน ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เพื่อจะแจ้งให้ม.ราชภัฏฯดำเนินการต่อไป  หรือท่านใดมีข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนในประเด็นนี้เชิญได้เลยครับ

         เมื่อมีวิชาครูแล้วด่านต่อไปก็ต้องไปสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูอีกต่อหนึ่ง  ฉะนั้นสำหรับคนที่มีวิชาครูตอนที่ร่ำเรียนปริญญาตรีมาแล้วการจะขอใบประกอบวิชาชีพครูก็ไปสอบได้เลยคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวทางเว็ปไซต์ของคุรุสภาว่าจะสอบช่วงไหนกำลังให้ติดตามดูอยู่ และจะจัดรถตู้ส่งครูกศน.ฉะเชิงเทราไปสอบขอให้แจ้งความจำนงด้วยจะช่วยอำนวยความสดวก