ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เมื่อต้องถูกดำเนินคดี หรือมีปัญหาคับข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย  เช่น  การขอประกันตัวผู้ต้องหา  การขออุทธรณ์สิทธิครอบครองที่ดิน  ถูกฟ้องขับไล่ออกจากที่ดิน  กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  เป็นต้น  บุคคลเหล่านี้มักจะแก้ปัญหาด้วยตนเอง  เพราะไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการจากรัฐ  หากไปพึ่งสำนักงานกฎหมายของเอกชนก็คงลำบาก เพราะจะต้องมีค่าใช้จ่าย

     แต่ปัจจุบัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ตั้งคลินิกยุติรรมขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีจำนวน  82  แห่ง  เพื่อเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้กับประชาชน  ท่านสะดวกที่ไหน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น  ซึ่งจะมีทนายความอาสา  โดยความร่วมมือจากสภาพทนายความให้บริการฟรี  หากท่านไม่สามารถมาด้วยตนเองได้  จะมอบให้บุคคลอื่นมาทำการแทนหรือจะเป็นการปรึกษาทางโทรศัพท์ก็ได้  หรือทาง E-Justice Clinic ได้ที่ www.rlpd.moj.go.th

     คลินิกยุติธรรมที่ว่านี้ ให้บริการอะไรและตั้งอยู่ที่ใดบ้าง  คลินิกยุติธรรมมีบริการหลัก ๆ ได้แก่ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย  รับเรื่องราวร้องทุกข์  การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา  คลิกนิกยุติธรรมทุกแห่งให้บริการตามวันและเวลาของทางราชการ  ยกเว้นที่กองอำนวยการตลาดนัดสวนจตุจักรจะให้บริการเฉพาะ เสาะ-ร์-อาทิตย์

     ตัวอย่างการให้บริการของคลินิกยุติธรรม  การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีผู้ร้องเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม  เช่น  กรณีถูกตำรวจซ้อมให้รับสารภาพถูกผู้มีอิทธิพลข่มขู่  ปัญหาเงินกู้นอกระบบ  ปัญหาเด็ก สตรี ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย  เช่น  การขอย้ายนักโทษ  การขอให้ช่วยในการเขียนอุทธรณ์  หรือขอขยายการยื่นคำอุทธรณ์  การขอทนายความว่าต่างแก้ต่างในคดีผ่านทางคลินิกยุติธรรม  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  จะเป็นผู้ประสานงานส่งต่อสภาพทนายความเพื่อพิจารณาคุณสมบัตรและหลักเกณณฑ์ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติทนายความฯ  สำหรับสถานที่ตั้งคลินิคยุติธรรมส่วนกลางตั้งที่  ชั้น 22  อาการกระทรวงยุติรรม  ต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะตั้งที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  หรือบางแห่งก็จะตั้งที่ศาลากลางจังหวัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ชั้น 15  กระทรวงยุติธรรม  ถนนแจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120  โทรศัพท์  0-2502-8219-23  โทรสาร 0-02502-8224