การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนพิเศษได้เรียนร่วมกับคนปกติได้และได้รับการยอมรับจากคนในชั้นเรียนหรือในสังคมเสมือนกับบุคคลทั่ว ๆไป  ดังนั้นการศึกษาแบบเรียนรวมมีความสำคัญมากผู้ปกครองและครูจะต้องให้การสนับสนุนร่วมกันในการจัดการศึกษา ดูข้อมล