GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล

 สำนักอำนวยการ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

 สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา

 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน

 สำนักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ

 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 สำนักนิติการ

 สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล

 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

 หน่วยตรวจสอบภายใน สป.

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.

 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

  สำนักงานรัฐมนตรี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): หลักธรรมาภิบาล
หมายเลขบันทึก: 95969
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)