เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย(17.3)

เป็นวิชาหนึ่งที่พูดถึงการสร้างสุขภาพของคนชนบท
สุขภาพชนบท Rural Health)

                เป็นวิชาหนึ่งที่พูดถึงการสร้างสุขภาพของคนชนบท ซึ่งมีการพูดถึงกันมากในออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียแยกส่วนของส่งเสริมสุขภาพ(Public Health) กับการรักษาโรค (Primary care & Inpatient care) พอไปอยู่ในพื้นที่ชนบท มีบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอก็ต้องอาศัยบุคลากรของส่วนที่เป็นการรักษาโรคมาช่วยทำเรื่องส่งเสริมสุขภาพ และในชนบทเองก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง รัฐบาลจึงได้ผลักดันให้เกิดสาขาวิชาที่มาช่วยผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพที่รู้และเข้าใจในเรื่องสุขภาพของคนชนบท โดยในหนังสือเรื่อง The New Rural Health ได้พูดถึงเรื่องหลักๆที่ควรรู้ 4 ประเด็น ได้แก่

 1. Rural Society, Health & Health Services การเรียนรู้เรื่องของสังคมชนบท ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบท ปัจจัยทางด้านสุขภาพและบริการสุขภาพของคนในชนบท
 2. Major Health Challenges ความท้าทายทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในชนบทและในสังคมของประเทศนั้นๆ
 3. Rural Professional Practice การทำงานอย่างเป็นมืออาชีพในชนบทของทีมสหสาขาวิชาชีพ
 4. The future of Rural Health : Level & Strategies for changes การปรับตัวของงานบริการสุขภาพในชนบทที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

                หากดูจากหนังสือสาธารณสุขชนบทที่คุณหมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เขียนไว้เรื่องสาธารณสุขชนบท(Rural Health) มีคุณหมอสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ เป็นบรรณาธิการได้พูดถึงสาธารณสุขชนบทไว้ 15 ประเด็น ได้แก่

 1. กรอบแนวคิดสำหรับสาธารณสุขชนบท ที่ประกอบไปด้วยบริบทของความเป็นชนบท(การจัดบริการสุขภาพ,การสร้างเสริมสุขภาพ,การเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน)และองค์ประกอบสนับสนุน
 2. สุขภาพคนชนบทเพื่อความเข้าใจคนชนบท
 3. ทักษะที่ต่างไปในการทำงานในชนบท
 4. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อการดูแลสุขภาพคนไทย
 5. การจัดบริการเพื่อการดูแลสุขภาพคนชนบท
 6. การเตรียมความพร้อมที่จะไปเป็นหมอบ้านนอก
 7. ปัจจัยเพื่อการทำงานในชนบทอย่างยั่งยืน
 8. งานสร้างเสริมสุขภาพในมิติที่แตกต่างเพื่อชาวชนบท
 9. การรักษาพยาบาลกับความคาดหวังเพื่อชาวชนบท
 10. ข้อมูล หัวใจของการดูแลสุขภาพคนชนบท
 11. การบริหารจัดการอีกทักษะสำคัญในการทำงานในชนบท
 12. บทบาทผู้หญิงในชนบท
 13. วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านกับสุขภาวะที่อ่อนไหว
 14. การแพทย์พื้นบ้านเส้นคู่ขนานของการรักษาในชนบท
 15. มุมมองว่าด้วยความยากจนในชนบท
                สำหรับท่านที่ต้องการอ่านรายละเอียดคงต้องหาหนังสือเล่มนี้มาอ่าน แต่ในส่วนของหนังสือเรื่อง The New Rural Health นั้นทางอาจารย์ประวิทย์ รับปากว่าจะได้นำมาให้ผมได้อ่านตอนที่อาจารย์จะกลับมาเมืองไทยช่วงเดือนมกราคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)