เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย(17.2)

เป็นผู้นำทางในการพัฒนาสุขภาพของชุมชน ขยายการศึกษาเรื่องสุขภาพชุมชนไปในแนวราบพร้อมทั้งการวิจัยและการบริการทางคลินิก
University Department of Rural Health

เมื่อบ่ายวันที่ 22 พฤศจิกายน ได้ฟัง Professor Peter Jones เล่าให้ฟังเกี่ยวกับ University Department of Rural Health (UDRH) หรือภาควิชาสุขภาพชนบท   ซึ่งคุณหมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจได้เขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งใช้คำว่า สาธารณสุขชนบท กับคำว่า Rural Health แต่ผมขอใช้คำว่า สุขภาพชนบท นะครับ ภาควิชาสุขภาพชนบท คณะสุขภาพ (Faculty of Health) อาจจะเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่ของไทยคำนี้จะใช้คำว่า Public Health ไม่ใช่ Health เฉยๆ  ศ.ปีเตอร์ โจนน์ ได้อธิบายผังกลยุทธ์ของภาควิชาไว้ว่ามีวิสัยทัศน์ว่า เป็นผู้นำทางในการพัฒนาสุขภาพของชุมชน ขยายการศึกษาเรื่องสุขภาพชุมชนไปในแนวราบพร้อมทั้งการวิจัยและการบริการทางคลินิก โดยกำหนดพันธกิจไว้ 5 ข้อ ดังนี้

1.      ผลิตหลักสูตรการดูแลสุขภาพชนบทในระดับโลก

2.      พัฒนาเส้นทางการเข้าเรียนเป็นผู้ดูแลสุขภาพชนบท(Rural clinical practice)ของนักเรียน

3.      วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำไปสู่สุขภาพและความอยู่ดีกินดีของคนในชนบท

4.      ค้นหาตัวแบบใหม่ๆในการจัดบริการสุขภาพของคนชนบท

5.      ศึกษาวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองเพื่อนำมาจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพชนพื้นเมือง

                เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจที่วางไว้ ทางภาควิชาจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. นักเรียนและชุมชน

-         จัดการศึกษาด้านสุขภาพอย่างยืดหยุ่นและมีนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนหลักสูตรด้านสุขภาพอย่างมืออาชีพในพื้นที่ชนบท

-         จัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การศึกษาในชนบทอย่างมีคุณภาพที่สูง

-         จัดช่องทางการวิจัยและการฝึกอบรมในการวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพและความสามารถในการทำวิจัยในชนบท

-         พัฒนาแนวทางและกระบวนการที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในกระบวนการดูแลสุขภาพแก่คนพื้นเมือง

-         มีส่วนร่วมและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน

  2. ความยั่งยืนและโปร่งใสทางการเงิน

-         สามารถเรียงลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรไปยังพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์

-         รวมทรัพยากรจากทุกส่วนที่ได้รับเข้าด้วยกันเพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งจากระดับชาติ, UDRH, RCS, John Flynn, RUSC

-         PHC-RED ปรับให้เป็นระบบโครงสร้างบัญชีเดียวสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย

-         พัฒนากลยุทธ์ในการกำหนดพื้นที่ในการทำการวิจัยและการจัดการศึกษาที่จะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นภายใต้ความเหมาะสมถูกต้องตามที่คณะกำหนดไว้

  3. การบวนการภายใน

-         คัดเลือกและรักษาไว้ซึ่งจำนวนนักเรียนที่เข้ามาเรียน

-         จัดโครงสร้างหลักสูตรให้เข้าได้กับการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ

-         สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตงานวิจัยและความร่วมมือทางการวิจัยโดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์

-         พัฒนาระบบการจัดการและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

  4. หุ้นส่วน /ความร่วมมือ

-         พัฒนาความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพกับHNEAHS

-         สร้างและขยายความร่วมมือให้มากขึ้นกับองค์การที่เกี่ยวกับการวิจัยทั้งมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ ,Public Health Unit, Division of GP

-         พัฒนาความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลกับคณะและมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล

-         จัดให้มีกลไกที่เสริมสร้างและขยายความร่วมมือกับชุมชนคนพื้นเมืองในพื้นที่

-         สร้างความร่วมมือที่เข้มแข้งทั้งในระดับเขต ระดับชาติและระหว่างประเทศ

  5. ประชาชน: การเรียนรู้, นวัตกรรมและการเติบโต

-         พัฒนากำลังคนเพื่อให้พร้อมกับความต้องการที่เปลี่ยนไป

-         สร้างความสามารถในการจัดการ

-         สร้างแรงดึงดูดใจอย่างยั่งยืนในการแสวงหาความร่วมมือของทีมงาน

-         สร้างกระบวนการให้รางวัล ความปลอดภัยในการทำงานและวัฒนธรรมความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)