เพลงงามแสงเดือน

บทร้องและทำนอง กรมศิลปากร

ท่า สอดสร้อยมาลา

     งามแสงเดือน

มาเยือนส่องหน้า

งามใบหน้า

เมื่ออยู่วงรำ (2 เที่ยว)

เราเล่นเพื่อสนุก

เปลื้องทุกข์วายระกำ

ขอให้เลนฟ้อนรำ

เพื่อสามัคคีเอย

 ---ด

 -ฟ-ร

 -ดดด

 -ลดล

 --ดช

 ลชฟร

 ฟรดร

 -ฟฟฟ

 ----

 -ด-ล

 --ดช

 ลชฟร

 ----

 -ฟ-ล

 --ดล

 ชฟ-ช

 ---ช

 ลชฟร

 --ดร

 ฟลฟช

 ฟชฟร

 -ด-ฟ

 -รดล

 -ช-ฟ