การประชุม CoP of VAP ครั้งที่4/2550

CoP of VAP round

การประชุม CoP of VAP ครั้งที่ 4/2550 ที่ผ่านมา

ผลการประชุม

1.เรื่องสืบเนื่องจากการกำหนดให้จัดท่าผู้ป่วยนอนศีรษะสูง 30-45 องศา โดยกำหนดให้ใช้สัญญลักษณ์ คือแถบสี บอกระดับความสูงของเตียง ซึ่งยังพบปัญหาจากการปฏิบัติ คือ

1.1 แถบสีไม่ชัดเจน  และถูกลบได้ง่าย

1.2 แถบสีถูกบังด้วย infusion  pump

1.3 การใช้สีของแถบสีที่แตกต่างกัน

2.การประเมินการวัด cuff pressure พบว่า MICU ปกบัติตามแน;ทางเป็นอย่างดี ส่วน CCU และ Burn unit ปฏิบัติได้ 70 %

3.ประเด็นการใส่ OG tube ในผู้ป่วย open heart surgery และผู้ป่วยผ่าตัดทั่วไป  ควรใส่ออกมาจาก OR หรือไม่  จากการเก็บข้อมุลที่ CCU  พบว่า จำนวนผู้ป่วย 33ราย ใส่ OG tube 34.34 % เนื่องจากมี่N/V และในผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีการติดเชื้อ VAP 3 ราย ซึ่งไม่ได้ใส่ OG tube

4.สำหรับอัตราการติดเชื้อในไตรมาสแรก ของปี 2549 และ 2550 ที่นำมาเปรียบเทียบกัน  พบว่ายังไม่สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้เนื่องจากถูกจำกัดด้วยระยะเวลา  และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ การปฏิบัติตามมาตรการลด VAP ในบทบาทของพยาบาลเพียงแค่ 6 ข้อ

5.บุคลากรยังไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

มติที่ประชุม

1.ปฏิบัติตามมาตรการการลด VAP ร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติ

2.กระตุ้นบุคลากร ให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการการลด VAP โดยสื่อสารทางผู้มี Authority

3.กำหนดให้ใช้แถบสีที่มีสีเดียวกัน ในการกำหนดระดับความสูงของเตียง

สำหรับรูปแบบการประชุมครั้งต่อไป  จะใช้ลักษณะ CoP of VAP round ...หรือการตรวจเยี่ยมทั้ง 4 หอผู้ป่วย ในวันที่ 12 พ.ค. 50 นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CoPปอดบวมจากVAPความเห็น (0)