ผู้เขียน  ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  การเขียนหนังสือราชการ   หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม   รุ่นที่  61  เมื่อวันที่  23 25 เมษายน  2550    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียนได้เข้ารับการอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร  ซึ่งการอบรมผู้เขียนได้รับประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

-  หัวข้อการอบรมและวิทยากร  หัวข้อการอบรม การเขียนหนังสือราชการ  หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม   วิทยากรคือ  รองศาสตราจารย์นภาลัย  สุวรรณธาดา,  พันเอก(พิเศษ)กิจคณิตพงษ์      อินทอง  และอาจารย์อดุล  จันทรศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ท่านต่างก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมาก

-      รูปแบบและวิธีการฝึกอบรม   มีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม  วิทยากรบรรยายโดยมีสื่อคอมพิวเตอร์และตำราประกอบ  ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุ่มและรายบุคคลนำเสนองานโดยมีวิทยากรเสนอแนะ  นอกจากนั้นยังมีกรณีศึกษา  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมฝึกการแก้ไขและวิจารณ์หนังสือราชการ

-  ผลที่ได้รับ   ผู้เขียนสำเร็จการอบรม  ได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ  ได้  สามารถวิเคราะห์และตรวจแก้หนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามหลักการ  และทำให้ให้ผู้เขียนรู้ว่า  ปัจจุบัน  คำว่า  จัก  กับ  ใคร่  เค้าไม่ให้ใช้กันแล้ว    ซึ่งผู้เขียนก็หลงใช้มาตลอด

หากใครสนใจอบรมหลักสูตรไหนก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่นี่เค้าตั้งใจอบรมกับผู้เข้าอบรมมากๆ  ไม่ใช่อบรมเพียงแต่หวังกำไรจากเรา  แต่หน่วยงานเค้าต้องการให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับประโยชน์จะการอบรมในครั้งนี้ อย่างสูงสุด  (พูดจากความรู้สึกของตัวเอง  เพราะตอนที่ไปอบรมทางวิทยากรทำให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆ) http://www.stou.ac.th/thai/Offices/Oce/ce/  ถึงแม้จะอบรมไม่กี่วันแต่ผู้เขียนก็รู้สึกประทับใจและภูมิใจ  เพราะผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนต่างเป็นกันเอง  ทั้งๆ  ที่บางคนตำแหน่งระดับผู้บริหารก็ยังมาอบรมและร่วมรับฟังความคิดเห็นจากเราด้วย  เค้าบอกว่าจะได้นำไปใช้ในหน่วยงานของเค้าให้ถูกต้องตามหลักวิธี  ซึ่งแต่ก่อน  ก็เข้าใจหลักการเขียนหนังสือราชการ  และรายงานการประชุมแบบผิดๆมาตลอด