ท่านที่มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการคลอง เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วม ขาดแคลนน้ำ น้ำเสีย และการใช้ประโยชน์จากคลองอย่างเต็มศักยภาพ กรุณาช่วยตอบและบอกกล่าวให้กระผมทราบด้วยครับ เนื่องจากกระผมกำลังศึกษางานวิจัยอยู่ครับ