ท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคลอง ในการป้องกันน้ำท่วม น้ำขาดแคลน น้ำเสียและใช้ประโยชน์จากคลอง

  Contact

  คลอง  
ท่านที่มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการคลอง เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วม ขาดแคลนน้ำ น้ำเสีย และการใช้ประโยชน์จากคลองอย่างเต็มศักยภาพ กรุณาช่วยตอบและบอกกล่าวให้กระผมทราบด้วยครับ เนื่องจากกระผมกำลังศึกษางานวิจัยอยู่ครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In thoomcommunity watershed

Post ID: 8810, Created: , Updated, 2012-02-11 14:11:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (3)

attapong
IP: xxx.29.50.249
Written At 

สร้างเขื่อนครับ

yok
IP: xxx.29.50.249
Written At 

จากการที่ได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับน้ำหรือคลองต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตมีค่อนข้างน้อย  แต่การจัดการไม่ค่อยมีน่าจะมีการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับการรักษาสภาพน้ำให้มีคุณภาพท่ดีโดยการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำให้มากขึ้น  เห็นความสำคัญของน้ำให้มากขึ้น ชี้ให้เห้นถึงประเด็นสำคัญๆ

พรมมา
IP: xxx.29.50.249
Written At 
เรื่องน้ำนี่สำคัญครับ หากมีข้อมูลแล้วจะส่งมาให้ครับ