Work Shop ดี เก่ง และมีความสุขในตน: (6) การสร้างแรงบันดาลใจ ตอนที่ 3

                   แล้วก็มาถึงส่วนสรุปของการบรรยายที่ตรงกับหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ” ไม่ได้คาดว่าจะเขียนมาจนถึงตอนที่ 6 ได้ แต่เพราะอยากเก็บรายละเอียดไว้ให้มากที่สุด ยิ่งเขียน ยิ่งเพลิน ในบันทึกนี้ตั้งใจว่าจะสรุปให้เห็นภาพของที่ ดร.อาจอง ให้ไว้ในการสร้างแรงบันดาลใจ…..การสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน นั้นมี 2 ส่วนที่สำคัญ

                    ส่วนแรก : บทบาทของครู ซึ่งปัจจุบันเน้นการเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ ครูจึงต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่าง ด้วยหลัก 3H และทำในสิ่งที่ออกมาจากความคิด ผ่านจิตใจที่กรองมาแล้ว เพื่อจะได้เข้าสู่ใจของเด็ก เรียกได้ว่าเป็นการผ่านจากใจสู่ใจนั่นเอง
ท่านยังพูดถึง เอ็ดดูแคร์ คือ พยายามให้ดึงเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกมากจากตัวเด็ก ให้เด็กได้ฝึกคิดโดยใช้วิธีการตั้งคำถาม เพื่อให้เด็กแสดงสิ่งที่ดีๆออกมา ครูควรเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมือ คือไม่ต้องให้เด็กแข่งกันเพื่อเอาชนะ แต่ต้องให้เกิดการช่วยเหลือ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  การประเมินเด็กของครู ไม่ใช่ให้ประเมินเด็กเทียบกับคนอื่น แต่ให้เทียบเด็กกับตัวของเด็กเอง เป้าหมายเพื่อให้เด็กชนะตัวเอง ไม่ใช่ชนะคนอื่น ดังนั้นการประเมินควรดูความก้าวหน้าของตัวเด็กจากเดิม วัดจากสิ่งดีที่เกิดขึ้น สิ่งที่พัฒนาขึ้นของตัวเด็กเอง  ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการประเมินเด็กด้วย เพื่อนก็ต้องประเมินเพื่อนด้วยกัน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แบบเด็กเป็นศูนย์กลาง

                  ส่วนที่สอง : กระบวนการ วิธีการที่ทาง ดร.อาจอง นำไปใช้ที่โรงเรียนสัตยาสัยนั้น สิ่งที่อาจารย์เน้นคือ การฝึกสมาธิ เพื่อให้มีจิตใจที่สงบ และทำให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจที่ง่าย เสริมด้วยการสร้างบรรยากาศ ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้แสดงออกและคิดโดยเสรี และนำคุณค่าความเป็นมนุษย์ออกมาจากภายใน ที่โรงเรียนจะมีการบูรณาการเข้าไปในทุกวิชา และทุกกิจกรรม เช่น การเล่นเกมส์ ทัศนศึกษา ชมรม นิทาน เพลงต่างๆ


                  สุดท้ายผลจากการทำตามดังกล่าวจะส่งผลให้ทั้งคุณครู และนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ชัดเจน คือ มีความสุขมากขึ้น ควบคุมอารมณ์มากขึ้น มีเมตตารักผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของชีวิต และประพฤติชอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMDความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เด็กที่จะเข้าเรียนต้องอายุเท่าใดคะ และสอนวิชาธรรมดาใช่ไหมคะ เพิ่มแต่เรื่องสมาธิ

ผมเข้าใจว่าสอนตั้งแต่อนุบาลนะครับ เพราะเห็นรูปเด็กตัวเล็กมากๆ ที่ดร.อาจองเอามาให้ดู กำลังนั่งสมาธิอยู่ น่ารักมาก

ลองติดต่อกับทางโรงเรียนดีไหมครับที่

โรงเรียนสัตยาไส 99 หมู่ 2 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี  15130

โทร. 01-850 -0276