Roadmap เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ชุดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ  สกว.  ขณะนี้อยู่ในช่วงการเตรียมข้อเสนอโครงการ  

งานแบ่งเป็น 3 ทีม คือ ทีมวิชาการ ทีมระดมสมอง และทีมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศที่เน้น  Asian Wisdom (ซึ่งกล่าวถึงแล้ว ในบันทึก Roadmap 1)  

ทีมวิชาการจะทำหน้าที่ร่วมกับทีมระดมสมองอย่างใกล้ชิด   ทำหน้าที่กึ่งวิจัยหาข้อเท็จจริงขั้นพื้นฐาน  เสนอข้อมูลเพื่อการระดมสมอง  และสังเคราะห์ผลเพื่อสร้างแผนที่เดินทาง  

เท่าที่คุยกัน  ทีมงานจะเสนอเป้าหมายหรือ ธง ของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระดมสมองว่า

        ภายใน 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยสามารถอยู่ได้อย่างเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โลกาภิวัตน์โดยไม่ถูกเอาเปรียบ

        สามารถพึ่งตนเองทุกด้านได้ ร้อยละ 25  

และภายใน 5  ปีข้างหน้า   เราจะกำหนดแผนที่เดินทาง  ซึ่งเนื้อหาสาระประกอบด้วย  เป้าหมาย 5 ปี  หลักไมล์ที่บอกขั้นตอนการก้าวเดิน   กลไกการขับเคลื่อน  และจุดวิกฤติที่เป็นเครื่องเตือนการออกนอกลู่  

โดยกลไกการขับเคลื่อนที่อาจต้องพิจารณา ปรับเปลี่ยน  ได้แก่  กฎหมายและกฎระเบียบ  องค์กร เครือข่ายความร่วมมือ   เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์  การจัดการความรู้และข้อมูล  และระบบงบประมาณ  

ที่สำคัญคือ  ด้านใดบ้าง  กลุ่มเป้าหมายใดบ้าง  ที่ควรจะพิจารณาและเข้ามามีส่วนร่วม  

ด้านใด :  แบ่งเป็น  เศรษฐกิจฐานราก (ในและนอกภาคเกษตร)  เศรษฐกิจระดับประเทศ (ในและนอกภาคเกษตร)  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ทุน  เทคโนโลยี  เครือข่ายการเรียนรู้  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การกระจายอำนาจ  และสุขภาวะ   ประเด็นที่กำหนดมานี้ คือสิ่งที่ทีมงานเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญ  เช่น  ปัญหาการพึ่งพาทุนและเทคโนโลยีต่างประเทศ  

กลุ่มเป้าหมาย :  แบ่งเป็น  ระดับบุคคล   ครัวเรือน  ชุมชน  จังหวัด  ประเทศ  

ทั้งหมดนี้จึงเป็นภาพมากกว่า 3  มิติที่ต้องทำออกมา  และหน้าที่แรกของทีมวิชาการคือ การหาสถานภาพปัจจุบัน  โดยคุยกันว่าจะความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ยังไม่เป็นเศรษฐกิจพอเพียง    พึ่งตนเองได้   และแข่งขันได้  

ตอนนี้เรามีภาพอยู่เป็นชิ้นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง   เช่น    

ระดับชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจฐานราก  

·        ว่าด้วยทุนและสุขภาวะ  มีเรื่อง   องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน  ที่น่าจะอยู่ในระดับพึ่งตนเองได้  วิสาหกิจชุมชน  และร้านค้า สหกรณ์อาจจะยังพึ่งตนเองไม่ได้ 

·        ว่าด้วยเทคโนโลยี  มีเรื่อง เกษตรอินทรีย์  น่าจะอยู่ในระดับพึ่งตนเองได้ และอาจต้องสร้างแผนที่เดินทางไปสู่ระดับที่แข่งขันได้

·        ว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ   ยังเป็นปัญหา  จะขับเคลื่อนไปสู่ระดับพึ่งตนเอง (ในการบริหารจัดการ)  ได้อย่างไร....

 ใน Roadmap (ที่จะมาจากการระดมสมองผสมข้อมูลเชิงวิชาการ) น่าจะต้องบอกว่า จะขับเคลื่อนขบวนในพื้นที่โดยเชื่อมโยงกิจกรรมข้างบนเหล่านี้อย่างไร  ต้องปรับเปลี่ยน กฎระเบียบ องค์กร เครือข่าย ระบบงบประมาณ และอื่นๆอย่างไร 

ระดับจังหวัด   มีเรื่องยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด   มีเรื่องโครงการจังหวัดนำร่องของ สกว. จะจับลงช่องแต่ละมิติอย่างไร  

ที่จริงระดับครัวเรือน ชุมชน จังหวัด  มองเป็นข้อสรุปยาก เพราะความหลากหลาย  อาจต้องใช้เกณฑ์เช่น อย่างน้อยร้อยละ 30 ของครัวเรือน ของชุมชน  เป็นเกณฑ์อย่างกรณีเครือข่ายพัทลุง  

ระดับประเทศ ในเรื่องเศรษฐกิจฐานราก ดูเหมือนในภาพรวมจะยังมีปัญหาทั้งมิติ ทุน เทคโนโลยี การกระจายอำนาจ และอื่นๆ....  

ลองคิดดูแล้ว  การจับเรื่องลงในมิติต่างๆยังไม่ค่อยลงตัวทีเดียว  คงต้องค่อยๆปรับ  แต่ทั้งนี้ ก็เป็นเพียง "ตุ๊กตา เพื่อการพูดคุยกับทีมงานก่อนในขั้นตอนแรก   และนำเสนอเพื่อระดมสมองเป็นเวทีใหญ่ ในขั้นตอนต่อไป