AAR HA_KM ครั้งที่ ๕ ( ๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเฝ้าระวังการติดเชื้อ

AAR HA_KM ครั้งที่ ๕ ( ๑ )

 เรียบร้อยแล้วครับการจัด "ลปรร" HA_KM ครั้งที่ ๕ มีผู้สนใจเข้าทั้งสิ้น ๘๑ ท่าน ศูนย์ HACC_KKU ได้ทำแบบสอบถามสองชุด ชุดแรกคือ การทำ AAR ตามกระบวนการ KM และ ดังที่เคยเรียนให้ทราบ และ สอบถามต่อไปว่าจะสมควรให้ จัดมีการ "ลปรร" เช่นนี้ต่อไปหรือไม่ และ หน่วยงานใดสมควรเป็นผู้รับผิดชอบ

 จาก AAR ชุดนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๐ ท่าน เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องการให้มีการจัด "ลปรร" กันต่อไป โดยให้ HACC เป็นผู้ประสานงาน มี ๑ รายที่อยากให้มีการจัด "ลปรร แบบ สัญจร" โดยร่วมมือกับ "สสจ" เพื่อคนในพื้นที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไกล และ ทุกท่านประสงค์ที่จะให้มี วิทยากร มาเสริมประเด็น

 เอกสารอีกชุดสอบถามตามแนวทางของ "กพร" เรื่องความพึงพอใจ ปรากฏว่าผู้ที่มาเข้าร่วม "ลปรร" ประมาณครึ่งหนึ่งไม่เคยมาเข้าร่วมกระบวนการนี้เลย แต่ผลออกมา กว่าร้อยละ ๙๐ ทุกท่านมีความพึงพอใจครับ

 ส่วนรายละเอียดและขั้นตอนการจัดหากมีท่านที่สนใจคงจะนำมา "เล่าสู่กันฟังครับ.

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)