รายงานสด CoP คณะแพทยศาสตร์

 บ่ายนี้ทีมงาน KM_MD Srinagarind หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้มีการนำเสนอ กิจกรรมการพัฒนางานประจำ ตัวอย่างจาก หอผู้ป่วย ๓ ข โดยมีการสนับสนุนจากผู้นำและผู้บริหาร โดย "ทำให้ง่าย ตอบโจทย์ให้ได้"

CoP

 งานนี้ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ เทียนทอง ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัตนาวดี ณ นคร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล วีระศิริ และ คุณทวนทอง พันธโร มาร่วมเป็นคุณอำนวย จัดเวที "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" ร่วมกัน

CoP

ภาพทีมงาน นำเสนอด้วยความภาคภูมิใจ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานประจำ และ เห็นความสำคัญของ "ฅนทำงาน"

 หอผู้ป่วย ๓ ข ได้ดำเนินการทำงานเป็นทีม มีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ พัฒนางานประจำมานานกว่า ๑๐ ปี โดยเป็นรวมตัวกันเป็น CoP หรือ ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหางานประจำ โดยไม่รู้ตัวว่าได้นำ KM มาพัฒนางานประจำ

CoP

ภาพ คุณวิลาวรรณ พยาบาลประจำ จาก ๓ ข นั่งหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ นำเสนออย่างมืออาชีพ

CoP

ภาพทีมงาน ประกอบด้วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานการแพทย์ กำลังเล่าเรื่อง การพัฒนางาน ด้วย KM ธรรมชาติ

 ต้องชมเชยด้วยความจริงใจครับ "ทำ KM โดยไม่รู้ว่าทำ KM หรือ กระบี่ อยู่ในใจ" ครับ

JJ2007