วันที่ 7 มี.ค. สำนักหอสมุด ได้จัด  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสนับสนุนงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 "บล็อกกับงานประจำ" ให้แก่บรรณารักษ์ห้องอ่านหนังสือประจำคณะฯ และครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 2 ที่พวกเรากลับมาพบกันอีกครั้ง การกลับมาพบกันในครั้งนี้ทำให้พวกเราได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นในการดำเนินงานกันมากขึ้นกว่าเดิม   

      "ได้รับรู้ถึงปัญหาของซึ่งกันและกัน ทราบแนวทางในการจัดการกับปัญหา และที่สำคัญ พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานห้องสมุด และจะช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพวกเรา"

  • เมื่อเกิดปัญหา   หนึ่งคนคิด หนึ่งคนทำ อย่างน้อยได้ครั้งละหนึ่งแนวทางแก้ปัญหา อาจจะต้องลองผิดลองถูกหลายครั้ง และใช้ระยะเวลานานกว่าจะไปถึงเป้าหมาย
  • เมื่อเกิดปัญหา สองคนคิด สองคนทำ อย่างน้อยได้สองแนวทางในการแก้ปัญหา ใช้เวลาเร็วขึ้นที่จะไปสู่เป้าหมาย
  • เมื่อเกิดปัญหา  หนึ่งกลุ่มคิด หนึ่งกลุ่มทำ เราจะได้หลากหลายวิธี หลากหลายแนวคิดในการแก้ปัญหา  เราจะใช้เวลาในการแก้ปัญหาเพียงเล็กน้อย เราก็สามารถไปถึงเป้าหมาย

     การพบกันครั้งหน้าของพวกเรา ตามคำสัญญาว่าพวกเราจะ  ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนา ห้องอ่านหนังสือ ให้มีความพร้อมใน การให้บริการ และเพื่อพัฒนาวิชาชีพของเรา