วันนี้ครูพุทธฯกลุ่มนึง(ไม่ใช่กลุ่มหนึ่ง.. ที่โรงเรียนแบ่งครูให้ร่วมกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม เวลาประชุมหลักมี 1 กลุ่มใหญ่)ต้องไปร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา

    ดิฉันได้หยุดอยู่บ้าน ตั้งใจว่าต้องประเมินผลการเรียนของนักเรียนหลังจากวัดผลแล้ว

    ได้เปิด TVช่อง5 เห็นภาพและข้อความช่วงคั่นรายการว่า

  • วันนี้วันมาฆบูชา และมีข้อความสะดุดตา ใจ จำได้เป็นประเด็นว่า  ให้ละเว้นความชั่ว ให้ทำความดีให้ถึงพร้อม ให้ชำระใจให้สะอาด ผ่องใส สงบ
  • สรุปได้ความว่าให้ถือศีล 5

   ทำให้คิดถึง มหาพรต ของชาวคริสต์ (ช่วง 40 วัน นับตั้งแต่วันพุธรับเถ้า 21ก.พ.50 เป็นวันแรก) จะต้องฝึกตน 3 ประเด็นหลักคือ

  • การสวดภาวนาเพื่อรำลึกถึง เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า
  • การพลีกรรม จำศีลอดอาหาร เพื่อฝึกดำเนินชีวิตเรียบง่าย ละ ลด ความสะดวกสบาย ความฟุ่มเฟือย
  • การบริจาคทานแก่ผู้ลำบากกว่า เป็นการแบ่งปันความรักฉันพี่น้อง
    ข้อมูลจาก  ค.พ.เฉลิม  กิจมงคล

   แม้จะต่างศาสนา ต่างความคิด แต่ก็มีความเหมือนตรง การฝึกทำความดีแก่ตนเอง

   วันมาฆบูชาปีนี้มีความหมายเป็นสองเท่า เพราะอยู่ใกล้ครูพุทธและครูคริสต์เห็นอะไรดีๆ เลยเล่าสู่กันฟัง